“စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည့္အရည္အေသြး ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားျဖင့္ စက္သံုးဆီေစ်းကြက္အား ဦးေဆာင္ရန္”
ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားအတိုင္း ေကာင္းမြန္သည့္က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာ့စက္သံုးဆီေစ်းကြက္ စနစ္တက်ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေကာင္းက်ိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္။
 • အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
 • ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေကာင္းမြန္အက်ိဳးရွိေသာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျမင့္မားလာေစရန္။
 • သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသြားရန္။
 • ေစ်းကြက္ေ၀စုအားမ်ားမ်ားရယူရန္။
 • အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္။
စက္သံုးဆီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အလံုးစံုကို အေတြ႕ၾကံဳေကာင္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာေပးႏိုင္သည့္ စက္သံုးဆီျဖန္႕ျဖဴးေရးတြင္ ဦးေဆာင္ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစရန္ ၊ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀ယ္ယူသူမ်ားအေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈကို အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ ေကာင္းစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖင့္ စက္သံုးဆီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အလံုးစံုကို အေျဖရွာေပးႏိုင္သည့္ စက္သံုးဆီျဖန္႕ျဖဴးေရးတြင္ ဦးေဆာင္ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစရန္။
ကြ်န္ုပ္တို႕သည္ သင့္ေတာ္ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူသူမ်ားအား ျဖန္႕ျဖဴးေပးေနၿပီး ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ပါသည္။ ၀ယ္ယူသူမ်ားအား အေရအေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ေပၚ အာမခံ၍ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသြားရန္ အာမခံပါသည္။
 • ဆီသိုေလွာင္ကန္မ်ား၊ ကုန္တင္သေဘၤာ၊ Terminal တို႕ကို ငွားရမ္းသည့္၀န္ေဆာင္မႈ
 • ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား, ဂါလံ 7200/3200/2800 ဆံ့သည့္ ကားမ်ားျဖင့္ ဆီမ်ားပို႕ေဆာင္ေပးျခင္း
 • ၂၄ နာရီ အြန္လိုင္းအေရာင္းစနစ္ျဖင့္ ဆီအမ်ိဳးအစားအစံုအတြက္ ဆီသိုေလွာင္ကန္ Facilicy မ်ား ေပးျခင္း၊
 • ဆီဆိုင္မ်ား ၂၄နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ထားရွိေပးထားျခင္း
ကြ်န္ုပ္တို႕၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေက်ာရိုးၾကီးျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအား ၀န္ထမ္းဦးေရ (၂၀၀)ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ၄င္းတို႕တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္းသည္ သက္ဆိုင္သည့္ တာ၀န္မ်ားကို သိရွိနားလည္ေနၿပီးျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေပၚ အေလးအနက္ထား၍ ရင္းႏွီးပ်ဴငွာစြာျဖင့္ ပိုေကာင္းေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ေပးေနပါသည္။ ၀ယ္ယူသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုခ်င္မႈမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားျဖည့္စည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး ထိုကဲ့သို႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ၀ယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
 • ကုန္ပစၥည္းပံ့ပိုးေပးသူမ်ား
 • စက္သံုးဆီတင္သြင္းသူမ်ား
 • စက္သံုးဆီျဖန္႕ျဖဴးသူမ်ား (လက္လီ၊လက္ကား)
 • စက္သံုးဆီေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ား
 • စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား / အလယ္အလတ္လုပ္ငန္းမ်ား)
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ Terminal မွ ဆီသုိေလွာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျပီး ဒီဇယ္ဆီ၊ (Ron 92/ Ron95) ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းတြင္ ဆီဆုိင္ (17) ဆိုင္ႏွင့္အတူ Terminal လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ Logistics ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပါ လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
၀ယ္ယူအားေပးသူမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ စက္သံုးဆီအမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအားလည္း အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ Terminal မွ ဆီသုိေလွာင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျပီး ဒီဇယ္ဆီ၊ (Ron 92/ Ron95) ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားကုိ ျပည္တြင္းတြင္ ဆီဆုိင္ (17) ဆိုင္ႏွင့္အတူ  ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဆီသိုေလွာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း အစရွိေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
 • Terminal ႏွင္႔ သိုေလွာင္ကန္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင္႔ စက္သံုးဆီထုတ္ကုန္မ်ား
 • ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းႏွင္႔ Terminals မ်ားမွ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ဒီဇယ္ဆီ၊ အဆင္႔ျမင္႔ ဒီဇယ္ဆီႏွင္႔ Ron92 မ်ားကို တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆီတင္ သေဘာၤမ်ားျဖင္႔ ဆီမ်ားသယ္ယူပို႕ေဆာင္ ျဖန္႕ျဖဴးေပးျခင္း။
 • စနစ္တက် ထုတ္လုပ္ထားေသာ Diesel, Ron-92 ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ထိ၀င္ေရာက္နိုင္ရန္ ေစ်းကြက္ရွာျခင္း၊ Export လုပ္ျခင္း။
 • ကုိယ္ပုိင္ ဆီသယ္ကားမ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ လက္လီလက္ကား အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထံသို႕ ျဖန္႕ျဖဴးေပးျခင္း။
 • ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ရရွိႏုိင္ျခင္း။
 • ျပည္တြင္းအေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ စက္သံုးဆီမ်ားအား သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ သုိေလွာင္ကန္မ်ားတြင္ သင္တင့္ေသာသိုေလွာင္ခေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သိုေလွာင္ႏိုင္ရန္စီစဥ္ေပးျခင္း၊
 • ဆီသေဘၤာမ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ Terminal တြင္ ဆိုက္ကပ္၍ စက္သံုးဆီမ်ားအတင္အခ် လုပ္ႏိုင္ရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြမ်ားတုိးတက္လာေစျခင္း။
 • တြင္းရိွ ျပည္သူမ်ားအတြက္သာမက၊ အရည္အခ်င္းရွိျပီး လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ပါ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္း။
ျမန္မာျပည္အႏွံ႕"ရတနာစက္သံုးဆီဆိုင္” အမည္ျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ ဓာတ္ဆီဆုိင္ (၁၇) ဆုိင္ရွိၿပီး၊ ၄င္းဆုိင္မ်ားအားလံုးသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာေလာင္စာဆီ၊ ေအာက္တိမ္း92၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္၊ ရိုးရိုးဒီဇယ္ဆီ၊  အစရွိေသာဆီမ်ားကုိ လုိအပ္သလို ျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ေသာ  ေနရာေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ဓာတ္ဆီဆုိင္ (၁၇) ဆုိင္မွ ကားမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား၊ ကုန္တင္ကားမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး စက္ယႏၱရားႀကီးမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ Premium ေလာင္စာဆီမ်ားကုိ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္မီလြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာ လုိအပ္သည့္ပမာဏအတုိင္း ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ေစရန္ ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႕ မူလအရည္အေသြးမပ်က္ေစပဲ ထိန္းသိမ္းထားကာ ျဖန္႕ျဖဴးေပးေနပါသည္။

သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္လဲ ၄င္းတုိ႕၏ ယာဥ္မ်ား၊ စက္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ နီးစပ္ရာရတနာစက္သံုးဆီမ်ားမွ ၀ယ္ယူရရွိ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစႏုိင္သည့္အျပင္  ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ထုိက္တန္သည့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေၾကာင္းအာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ပါသည္။

Daily Fuel Price (Kyats Per Litre)


DIESEL
coming soon

P DIESEL
coming soon

OCTANE 95
coming soon

OCTANE 92
coming soon